top of page
Tento kurz již začal, ale můžete si rezervovat zbývající schůzky.

☘️ Happy Tots ☘️ [Úterý | Tuesday]

Irské tance pro děti | Irish dance for kids

  • Začalo 3. 10. 2023
  • 7 040 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

5 volných míst


Popis

Úterý | 15:45 | 60 min | Praha 2 | úplný začátečník Vítáme všechny taneční nadšence, holčičky i kluky, ve věku 4 let a starší. Tyto lekce jsou startovní čárou pro další rozvoj v irském tanci. Malí tanečníci se učí základním pohybovým principům, které postupně zapojují do prvních tanečních kroků a kombinací. Program každé lekce zahrnuje zahřátí a dynamické protažení celého těla, výuku a procvičování nových tanečních kroků v tzv. soft shoes, rytmickou část, mini taneček a protažení na závěr. Vnímáme jedinečnost každé osobnosti. Každý má svůj čas na zpracování nové dovednosti. Ve chvíli kdy tanečník ovládá základní kroky, je připraven posunout se do další třídy „Busy Bees“ a rozvíjet dále svůj styl. To může nastat kdykoliv v průběhu roku. Do těchto lekcí je možné přihlásit se kdykoliv v průběhu roku. První lekci nabízíme zdarma (pozn. celková částka již tuto lekci zahrnuje). Kontaktujte nás pro bližší informace: info@inspiraldance.net Platba je rozdělená na dvě části - 2x 3520 Kč. První polovina je splatná do začátku výuky (3.října 2023), druhá do konce ledna 2024. V případě přihlášení dvou sourozenců nabízíme slevu 20% z celkové částky. ----- Tuesday | 15:45 | 55 min | Prague 2 | complete beginner We welcome all dance enthusiasts, girls and boys, aged 4 years and older. These lessons provide foundation for further development in Irish dance. Tiny dancers learn basic movement principles, which they gradually incorporate into the first dance steps and combinations. The program of each lesson includes warm up and dynamic stretching of the whole body, teaching and practicing new dance steps in so-called soft shoes, a rhythmic part, a mini dance and stretching at the end. We perceive the uniqueness of each personality. Everyone has their own time to process a new skill. Once the dancer has mastered the basic steps, they are ready to move to the next class "Busy Bees" and continue to develop their style. This can happen at any time during the year. You can register for these lessons at any time during the year. We offer the first lesson for free (note that the total amount already includes the 1st trial lesson). Contact us for more information: info@inspiraldance.net The total fee is divided into two payments - 2x 3520 CZK. The first part is due before the first lesson (October 3rd, 2023), the second by the end of January 2024. We offer a discount of 20% off the total fee when two siblings register at the same time.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page