top of page
short_logo_nobg_edited.png

Zásady a podmínky

V inSpiral Dance Company máme své zásady a podmínky důležité pro běh a organizaci školy. 

Proto je pro nás důležité, abyste se s nimi seznámili a během působení v naší škole je respektovali.

OBECNÉ

Výuka se nekoná v době státních svátků a školních prázdnin. Prázdniny se řídí harmonogramem vyhlášeným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Tanečníci reprezentují inSpiral Dance Company i mimo taneční hodiny, proto by jejich jednání a chování mělo odpovídat jejich vystupování. 

Lektor je zodpovědný za nezletilého tanečníka pouze v průběhu lekce, po skončení lekce za nezletilého tanečníka zodpovídá jeho zákonný zástupce.

Vstup do tanečního sálu je možný pouze v odpovídající taneční obuvi, bos nebo v ponožkách. Do výuky oblečte vhodné oblečení pro pohybovou aktivitu.

V prostoru šaten a dalších obslužných prostorech udržovat  pořádek.

Taneční škola nezodpovídá za ztrátu nebo krádež osobních věcí.

REGISTRACE

PLATBA

Registrace do kurzů je závazná na dané období.

Minimální počet osob pro otevření lekcí sólového tance je pět. U lekcí společenského tance je to osm. Nabízené lekce budou zrušeny v případě, že se tento minimální počet nenaplní do začátku konání lekcí. 

Připojení do lekcí v průběhu školního roku doporučujeme předem konzultovat. 

Výše kurzovného je uvedena u každé lekce a odvíjí se od počtu lekcí v daném období. Tuto částku je nutné uhradit před první navštívenou lekci bankovním převodem na účet 2700722329/2010.

Po předchozí domluvě je možné zaplatit po začátku lekcí nebo rozdělit kurzovné na splátky. Celková částka musí být splacena nejpozději do konce daného období. 

Potřebujete-li vystavit fakturu, vyčkejte s platbou až do obdržení faktury.  

 

Vrácení kurzovného nebo jeho části je možné pouze, pokud se tanečník (nebo jeho zákonný zástupce) rozhodne po první navštívené lekci v kurzu dále nepokračovat. V případě znemožnění výuky v rámci epidemiologické situace, se zůstatková část kurzovného po domluvě buď převede do dalšího platebního období, nebo se vrátí na stejný bankovní účet, ze kterého byla uhrazena. Patřičná částka se též vrací v případě, že se výuka z vážných důvodů neuskuteční, a nenajde se možnost náhradního termínu.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

OMLOUVÁNÍ Z VÝUKY

Každý zájemce či jeho zákonný zástupce si s ohledem na aktuální zdravotní stav v kontextu se zvolenou aktivitou vyhodnotí možná rizika, případně si je na vlastní náklady ověří u ošetřujícího lékaře.

 

Zletilí tanečníci nebo rodiče nezletilých tanečníků jsou povinni informovat taneční školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh lekce.

 

Tanečníci mají zákaz účastnit se lekce v průběhu nemoci.

 

Omluvení z výuky lze provést:1) SMS na (+420) 604 704 538 nebo 2) E-mailem na info@inspiraldance.net.

 

Kurzovné se z důvodu nemoci či nepřítomnosti tanečníka na lekci nevrací.

POVINNOSTI TANEČNÍKA

Docházet na lekce včas. V případě absence se včas omluvit. Tanečníky mladší 18 let omlouvá jejich zákonný zástupce. 

Během lekcí se zdržovat jen na místě určeném lektorem, pozorně sledovat jeho výklad a řídit se jeho pokyny, nevyrušovat.

Dodržovat provozní řád zařízení, ve kterém se lekce konají.

Procvičovat si získaný taneční materiál i mimo taneční lekce

V případě  jakéhokoliv úrazu tanečníka během lekcí nebo při akci organizované taneční školou, oznámí tuto skutečnost tanečník neprodleně přítomnému lektorovi. 

NENÍ DOVOLENO

Pořizovat videozáznamy ani fotografie z lekce bez souhlasu lektora.

Během lekcí jíst nebo mít v ústech žvýkačku.

Používat v průběhu lekce mobilní telefon. V případě, že mobilní telefon má tanečník s sebou v sále, musí zůstat vypnutý nebo mít vypnuté vyzvánění.

Vstup do tanečního sálu v obuvi, která již jednou byla použita k chůzi na ulici, a to z důvodu hygienických a technických.

bottom of page