top of page
short_logo_nobg_edited.png

Zásady a podmínky

V inSpiral Dance Company máme své zásady a podmínky důležité pro běh a organizaci školy. 

Proto je pro nás důležité, abyste se s nimi seznámili a během působení v naší škole je respektovali.

OBECNÉ

Výuka se nekoná v době státních svátků a školních prázdnin, vyjímečně v jiném, předem oznámeném, čase. Prázdniny se řídí harmonogramem vyhlášeným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Tanečníci reprezentují inSpiral Dance Company i mimo taneční hodiny, proto by jejich jednání a chování mělo odpovídat jejich vystupování. 

Lektor je zodpovědný za nezletilého tanečníka pouze v průběhu lekce, po skončení lekce za nezletilého tanečníka zodpovídá jeho zákonný zástupce. V lekcích "Happy tots" a "Busy bees" požadujeme přítomnost rodiče v prostorách studia (mimo sál), kdyby malí tanečníci potřebovali jít na záchod, aby lektor nedobíhal z lekce a aby se nepřerušovala výuka.

Vstup do tanečního sálu je možný pouze v odpovídající taneční obuvi, bos nebo v ponožkách. Do výuky oblečte vhodné oblečení pro pohybovou aktivitu.

V prostoru šaten a dalších obslužných prostorech udržovat pořádek.

Taneční škola nezodpovídá za ztrátu nebo krádež osobních věcí. Doporučujeme si vzít všechny osobní a důležité věci vždy s sebou do lekce. 

REGISTRACE

PLATBA

Minimální počet osob pro otevření lekcí sólového tance je pět. U lekcí společenského tance je to osm. Nabízené lekce budou zrušeny v případě, že se tento minimální počet nenaplní do začátku konání lekcí. Přihlášení zájemci budou případném o zrušení včas informováni.

Registrace do pravidelných lekcí / kurzů / workshopů je závazná na dané období. Pokud se tanečník (nebo jeho zákonný zástupce) rozhodne po první navštívené hodině dále nepokračovat, vracíme uhrazené kurzovné v jeho plné výši.

Přihlášení do krátkodobých kurzů je možné pouze do jejich začátku. Do pravidelných lekcí je možné se hlásit kdykoliv v během roku, doporučujeme však předem ověřit dostupnou kapacitu. 

Výše kurzovného se odvíjí od počtu lekcí v daném období. Částku za krátkodobé kurzy a workshopy je nutné uhradit v plné výši před první lekcí.  Celou částku, polovinu, nebo předem domluvenou výši splátky za pravidelné lekce je nutné uhradit před první navštívenou lekcí. Uhrazení laskavě prosíme bankovním převodem na účet 2700722329/2010. Do poznámky uveďte název kurzu/ lekce/ workshopu a jméno tanečníka.

Na požádání rádi vystavíme fakturu, pro účel proplacení od zaměstnavatele, nebo pro žádost o příspěvek od zdravotní pojišťovny. S úhradou faktury vyčkejte s platbou až po jejím obdržení. 

 

V případě znemožnění výuky v rámci epidemiologické situace, se zůstatková část kurzovného po domluvě buď převede do dalšího platebního období, nebo se vrátí na stejný bankovní účet, ze kterého byla uhrazena. Patřičná částka se též vrací v případě, že se výuka z vážných důvodů neuskuteční, a nenajde se možnost náhradního termínu.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

OMLOUVÁNÍ Z VÝUKY

Každý zájemce či jeho zákonný zástupce si s ohledem na aktuální zdravotní stav v kontextu se zvolenou aktivitou vyhodnotí možná rizika, případně si je na vlastní náklady ověří u ošetřujícího lékaře.

 

Zletilí tanečníci nebo rodiče nezletilých tanečníků jsou povinni informovat taneční školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh lekce.

 

Tanečníci mají zákaz účastnit se lekce v průběhu nemoci.

 

Omluvení z výuky lze provést:1) SMS na (+420) 604 704 538 nebo 2) E-mailem na info@inspiraldance.net. Případně přímo lektorovi.

 

Kurzovné se z důvodu nemoci či nepřítomnosti tanečníka na lekci nevrací.

POVINNOSTI TANEČNÍKA

Je povinnost každého tanečníka docházet na lekce včas. V případě absence se včas omluvit. Tanečníky mladší 18 let omlouvá jejich zákonný zástupce. 

Během lekcí se zdržovat jen na místě určeném lektorem, pozorně sledovat jeho výklad a řídit se jeho pokyny, nevyrušovat.

Dodržovat provozní řád zařízení, ve kterém se lekce konají.

Procvičovat si získaný taneční materiál i mimo taneční lekce.

V případě  jakéhokoliv úrazu tanečníka během lekcí nebo při akci organizované taneční školou, oznámí tuto skutečnost tanečník neprodleně přítomnému lektorovi. 

NENÍ DOVOLENO

Pořizovat videozáznamy ani fotografie z lekce bez souhlasu lektora.

Během lekcí jíst nebo mít v ústech žvýkačku.

Používat v průběhu lekce mobilní telefon. V případě, že mobilní telefon má tanečník s sebou v sále, musí zůstat vypnutý nebo mít vypnuté vyzvánění.

Vstup do tanečního sálu v obuvi, která již jednou byla použita k chůzi na ulici, a to z důvodu hygienických a technických.

bottom of page