top of page

Jiggle Jigs ☘️ Irský tanec (10-15 let)

Jiggle Jigs ☘️ Irish dancing (age 10-15)

  • Začíná 16. 9.
  • 3 520 českých korun
  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

10 volných míst


Popis

Pondělí | 16:15 | 60 min | Praha 3 | úplný začátečník Lekce pro děvčata a chlapce od 10 do 15 let, úplné začátečníky, jsou startovní čárou pro taneční dobrodružství plné irského tance. Tanečníci se učí základním pohybovým principům, které zapojují do tanečních kroků. Program každé lekce zahrnuje zahřátí a dynamické protažení celého těla, výuku a procvičování nových tanečních kroků v tzv. soft shoes, rytmickou část, protažení na závěr. Vnímáme jedinečnost každé osobnosti. Každý má svůj čas na zpracování nové dovednosti. Jakmile tanečník ovládá základní kroky v soft shoes (přeskoky, sedmičky, promenáda, seskoky), dostává se k prvním sólovým tancům. V této fázi doporučujeme docházet dvakrát týdně a začít s irským stepem. Do těchto lekcí je možné přihlásit se kdykoliv v průběhu roku. První lekci nabízíme zdarma (je již započítaná v ceně). S dotazy se na nás neváhejte obrátit na: info@inspiraldance.net Platba je rozdělená na dvě části. První splátka ve výši 3520 Kč je splatná do konce září 2024. Druhá splátka 3740 Kč do konce ledna 2025. V případě přihlášení dvou sourozenců nabízíme slevu 10% z celkové částky. ----- 🇬🇧 Monday | 16:00 | 60 min | Prague 3 | complete beginner Classes for girls and boys aged 10 to 15, complete beginners, are the starting point for a dance adventure full of Irish dancing. Dancers learn basic movement principles, which they incorporate into dance steps. Each class includes a warm-up and dynamic stretching of the entire body, learning and practicing new dance steps in soft shoes, a rhythmic section, and a final stretch. We recognize the uniqueness of each individual. Everyone has their own pace for processing new skills. Once a dancer masters the basic steps in soft shoes (leaps, sevens, promenade, jumps), they move on to their first solo dances. At this stage, we recommend attending classes twice a week and starting with Irish step dancing. You can enroll in these classes at any time throughout the year. The first lesson is free (already included in the price). For any inquiries, please contact us at: info@inspiraldance.net Payment is divided into two parts. The first installment of 3520 CZK is due by the end of September 2024. The second installment of 3740 CZK is due by the end of January 2025. If two siblings enroll, we offer a 10% discount on the total amount.


Přehled lekcí


Kontaktní údaje

  • inSpiral Dance Studio, Vinohradská 1438/70, Praha 3

    +420604704538

    info@inspiraldance.net


bottom of page